یکشنبه 24 تیر 1403  

داروخانه

داروخانه .

داروخانه بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان


  اهداف واحد

ارتقاء سطح خدمات دارویی و تجهیزات پزشکی با جهت‌ گیری به سمت استانداردهای بین المللی 
 

  همکاران بخش

مسئول انبار دارویی : مناهی منیعاوی
سایر کارکنان انبار دارویی : حمدان منیعاوی

  بخش انبار دارویی بیمارستان

- ساعت فعالیت: در نوبت صبح ساعت 14-8

- خدمات و مسئولیتها: ساماندهی دریافت دارو از انبار مرکزی دانشگاه و توزیع دارو و نیز داشتن ذخیره مناسب دارویی برای مواقع بحرانی.