یکشنبه 24 تیر 1403  

بخش دیالیز بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

بخش دیالیز .