یکشنبه 9 آذر 1399  

........

برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی.

 برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید معرفی زاده

ایـام هفتـه

صبـح

عصـر

شنبـه

دکتر موسویان (چشم پزشک)

دکتر رحمانی (داخلی)

-

دکتر نجفی (ارتوپد)

دکتر باویه (داخلی)

دکتر افشاری (قلب)

دکتر شکری (رادیولوژی)

دکتر دانایی (اطفال)

 

دکتر متخصص زنان و زایمان

 

دکتر عصاره (جراح عمومی)

یکـشنبه

دکتر باویه (داخلی)

دکتر باویه (داخلی)

دکتر دانایی (اطفال)

دکتر نجفی (ارتوپد)

دکتر شکری (رادیولوژی)

دکتر افشاری (قلب)

 

دکتر متخصص زنان و زایمان

 

دکتر عصاره (جراح عمومی)

دوشنبه

دکتر رحمانی (داخلی)

دکتر افشاری (قلب)

دکتر مالکی (جراح عمومی)

دکتر دانایی (اطفال)

دکتر بحرینی (اطفال)

دکتر نجفی (ارتوپد)

دکتر شکری (رادیولوژی)

دکتر عصاره (جراح عمومی)

دکتر متخصص زنان و زایمان

سه شنبه

دکتر باویه (داخلی)

دکتر باویه (داخلی)

دکتر دانایی (اطفال)

دکتر افشاری (قلب)

دکتر فاطمی (اورولوژی)

دکتر نجفی (ارتوپد)

دکتر شکری (رادیولوژی)

دکتر عصاره (جراح عمومی)

 

دکتر متخصص زنان و زایمان

چهـار شنبه

دکتر رحمانی (داخلی)

دکتر رحمانی (داخلی)

دکتر مالکی (جراح عمومی)

دکتر افشاری (قلب)

دکتر بحرینی (اطفال)

دکتر دانایی (اطفال)

دکتر شکری (رادیولوژی)

دکتر نجفی (ارتوپد)

 

-

 

دکتر متخصص زنان و زایمان

پنجـشنبه

دکتر باویه (داخلی)

دکتر باویه (داخلی)

دکتر فاطمی (اورولوژی)

دکتر متخصص زنان و زایمان

دکتر دانایی (اطفال)