دوشنبه 10 آذر 1399  

بخش رادیولوژی

بخش رادیولوژی .

بخش رادیولوژی بیمارستان شهید معرفی زادهمتخصصان شاغل در بخش رادیولوژی :
دکتر کاوه شکری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

معرفی :

بخش رادیولوژی متشکل از چهار قسمت به شرح ذیل میباشد :

الف) رادیوگرافی : 1- گرافی ساده 2- فلوروسکپی 3- ماموگرافی
ب) سونوگرافی : 1- سونوگرافی ساده 2- کالر داپلر
ج)  سی تی اسکن
د) سنگ شکن


مسئول :خانم حسونی زاده
کارشناسان:

آقای سید محسن فقیه
آقای هرمز چنگلوایی
خانم مدینه زنگنه
خانم نیازوند

 

بخش های فعال :
رادیوگرافی (اندام ها، تنه ، سر و گردن)، سونوگرافی (داپلر، رنگی)

ماموگرافی و سی تی اسکن به زودی راه اندازی میشود.