دوشنبه 10 آذر 1399  

بخش آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه.

بخش آزمایشگاه بیمارستان شهید معرفی زاده

متخصصین شاغل در آزمایشگاه :

دکتر راحله توکلی مقدم متخصص پاتولوژی

کارشناسان :
آقای سعید حزباوی مسئول آزمایشگاه
آقای احمد حبیبی
آقای فرشاد عباسی

 
بخش های فعال آزمایشگاه
بیوشیمی : این بخش مجهز به دستگاه Erba  و BT 3000می باشد که تعیین  میزان قند ، چربی ها ، اوره ، کراتینین ، اوریک اسید ، آنزیم های کبدی ، عناصر کمیاب در خون وسایر مایعات  وتست های مربوط به زردی نوزادی و تست های مربوط به بیماران قلبی  به وسیله آنها انجام می گردد. همچنین این بخش دارای دستگاه تمام خودکار فلیم فتومتر جهت اندازه گیری الکترولیتهای (Na , K, Li) خون و سایر مایعات بدن و دستگاه و  Ilyteمی باشد که میزان سدیم،پتاسیم وکلر توسط آن سنجیده می شود.

هرمون شناسی : اندازه گیری هورمون های تیروئیدی ، جنسی ، فوق کلیوی ، حاملگی ، آنتی ژن پروستاتی و فریتین به وسیله دستگاه گاما کانتر در این بخش انجام می شود.

میکروب شناسی : در این بخش کلیه نمونه های بیولوژیک شامل ادرار ، خلط ، ترشحات  زخم ، مدفوع ، خون ، و دیگر مایعات بدن (مایع مغزی نخاعی ، مایع مفصل، مایع جنب و...) از نظر تشخیص میکروب شناسی مورد بررسی قرار میگیرد و مقاومت دارویی آن نیز ارزیابی میشود.

انگل شناسی : بررسی مستقیم نمونه مدفوع و همچنین نمونه فیکس شده به روش فرمالین اتر از نظر وجود کرم ها و تخم آنها  و تک یاخته های انگلی روده از کارهای این بخش می باشد.

خون شناسی : در این بخش نمونه خون بیماران از نظر شمارش گلبول های سفید ,قرمز , پلاکت ها و نیز شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید جهت تشخیص انواع کم خونی (آنمی) و سرطان های خون توسط دستگاه سلول شمار خودکارSYSMEX  XT 1800iو  NKX   SYSMEXو نیز بررسی میکروسکپی سلول ها مورد سنجش قرار می گیرد همچنین در این بخش میزان رسوب گلبولهای قرمز خون توسط دستگاه سدیمان ریدر LINEARوتستهای انعقادی به وسیله دستگاه کواگولامتر انجام می گردد. 

بانک خون: در این بخش تعیین گروه خونی و ارهاش و کراس مچ انجام می شود و فراورده های خونی در شرایط مناسب نگهداری وبرحسب نیاز بیماران پس از اقدامات لازم تحویل بخشهای بیمارستان می گردد.

 
سازمان های طرف قرارداد :
سازمان تآمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح، بیمه دانا و کلیه بانک ها