دوشنبه 10 آذر 1399  

بخش دیالیز

بخش دیالیز .

بخش دیالیز بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان