یکشنبه 9 آذر 1399  

بخش مراقبتهای ویژه (ICU)

بخش مراقبتهای ویژه (ICU).

بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

بخش مراقبت های ویژه در حال حاضر با 3 پرستار و 2 نفر پرسنل خدمات و یک نفر منشی در حال فعالیت می باشد. این بخش روبروی اتاق عمل بیمارستان واقع است و دارای 3 تخت  می باشد. این بخش در سال 1392 بعد از بازسازی کامل محل قبلی مورد بهره برداری قرار گرفت.
در این بخش مراقبتهای ویژه به بیماران بعد از عمل جراحی و بیماران داخلی ارائه می شود.

 

مسوول بخش

دکتر علی سرمست صمیمی

سرپرستار

زهرا طرفی

پزشکان بخش

دکتر علی سرمست صمیمی - دکتر نادر هامون پو

 

پرستاران بخش

ناهید مهندس زاده - مهدی طعامی - زهرا موسوی

بهیاران بخش

-

کمک بهیاران

-

منشی

وداد خلوی زاده

خدمات

عبدالواحد زنبوری - مزهور شاوردی

 

تعداد تخت

3