شنبه 16 آذر 1398  
 
Saturday, December 07, 2019  
 
السبت, ربيع الثاني 10, 1441  
 
خطای پزشکی شادگان
* نام و نام خانوادگی
شغل بیمار
سن
جنسیت
آدرس محل سکونت
* تلفن
* تاریخ بروز خطا
محل بروز خطا
بروزخطاتوسط کدام گروه بوده است
* نوع خطا
شرح مختصرخطای صورت گرفته و علل بروز خطاخطا
درسهای آموخته شده و راهکار های پیشنهادی جهت پیشگیری و یا جلوگیری از بروز خطا
* مشخصات گزارش دهنده
* تاریخ گزارش