کارگاه آموزش

1394/11/15 پنجشنبه

کارگاه سرطان اپیدیولوژی سرطانهای شایع در ایران.

.


برگزاری کارگاه سرطان (اپیدیولوژی سرطانهای شایع در ایران)
مدرسان : مهندس محمدیان، دکتر ایار، خانم مهندس علاف

ساعت تدریس  8 الی 12
مدعوین : کلیه پرسنل مراکز بهداشت

برگزار کننده : واحد غیر واگیر
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر